Projekt nr POIR.03.03.03-06-0045/20

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki YAPPCO na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży kosmetycznej oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 532 600,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 399 450,00 PLN

 

Projekt nr POIR.03.03.03-06-0009/21

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem realizacji projektu jest internacjonalizacja prowadzonej działalności na rynkach Zatoki Perskiej. Realizacja działań objętych zakresem rzeczowo-finansowym projektu prowadzić będzie do zwiększenia rozpoznawalności marki produktowej oraz jej konkurencyjności. Implementacja powziętych działań projektowych przyczyni się do materializacji założonych w projekcie wartości docelowych wskaźników rezultatu tj. wygenerowania przychodów ze sprzedaży na eksport produktów oraz podpisania kontraktów biznesowych.

Wartość projektu: 434 000,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 325 500,00 PLN

 

OPRACOWANIE NATURALNYCH KOSMETYKÓW O WŁAŚCIWOŚCIACH OCHRONNYCH WZGLĘDEM PROMIENIOWANIA W ZAKRESIE UVA I UVB NA BAZIE EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH POZYSKANYCH W EKOLOGICZNYCH PROCESACH BEZROZPUSZCZALNIKOWYCH O WYMAGANYM PROFILU BEZPIECZEŃSTWA

Numer projektu:

POIR.01.01.01-00-0591/21

Opis projektu:

Projekt dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie naturalnych kosmetyków o właściwościach ochronnych względem promieniowania w zakresie UVA i UVB na bazie ekstraktów roślinnych pozyskanych w ekologicznych procesach bezrozpuszczalnikowych o wymaganym profilu bezpieczeństwa.

Projekt oraz jego koncepcja powstała o analizę rynku kosmetyków naturalnych oraz zidentyfikowaną lukę w zakresie bezpiecznych, skutecznych produktów o właściwościach ochronnych względem promieniowania w zakresie UVA i UVB. Bardzo ważnym aspektem jest bezpieczeństwo produktu, w tym aktywność przeciwdrobnoustrojowa. We wskazanym zakresie Spółka widzi niezaspokojoną potrzebę rynku. Założenia koncepcyjne Przedsięwzięcia odpowiadają na najnowocześniejsze trendy w branży kosmetyków naturalnych. Na całym świecie dynamicznie rozwija się trend ekologiczny we wszystkich aspektach życia, a co za tym idzie, obserwuje się coraz większe zainteresowanie produktami naturalnymi na rynku kosmetyków.

Projekt zostanie zrealizowany z udziałem kluczowym podwykonawcą – Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych.

DOKUMENTACJA

Rozstrzygnięte postępowania: