REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YAPPCO

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI.Sposoby płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

X. Prawo odstąpienia od umowy

XI. Dane osobowe w Sklepie

XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.yappco.bio prowadzony jest przez Yappco Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, zwaną dalej „Yappco”, prowadzącą działalność gospodarczą i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000573032, NIP: 9482604438, REGON: 362381036, ul. Ignacego Mościckiego 1, kod pocztowy 24–110 Puławy, wskazującego adres poczty elektronicznej: contact@yappco.bio oraz tel. +48 48 307 01 20.

2. Zasady działania sklepu internetowego działającego pod adresem www.yappco.bio prowadzonego przez Yappco określa niniejszy Regulamin.

3. Przedmiotowy regulamin określa rodzaje, zakres i zasady świadczonych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego w ramach działalności Yappco drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.yappco.bio.

4. Usługobiorca podejmując czynności zmierzające do nabycia towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego www.yappco.bio zobowiązuje się do zapoznania się z treścią i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Koniecznym warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed rozpoczęciem składania Zamówienia, lub w jego trakcie.

6.  Sklep internetowy www.yappco.bio prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski i Świata.

7. Produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Produkty posiadają gwarancję producenta. Yappco jest producentem lub dystrybutorem towarów. Jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134), Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U.2019 poz.369), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i odpowiednie rozporządzenia i akty prawa unijnego.

10. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość.

11. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776).

II. DEFINICJE

1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Konsument – usługobiorca, osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Klient – usługobiorca, osoba prawna, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

4. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

5. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego;

6. Sklep internetowy – sklep internetowy usługodawcy działający pod adresem www.yappco.bio;

7. Sprzedawca, Usługodawca –  Yappco Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, KRS: 0000573032, NIP: 9482604438, REGON: 362381036, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24–110 Puławy.

8. Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

10. Kupujący – usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

12. Newsletter – usługa pozwalająca Konsumentowi lub Klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

13. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.yappco.bio,  umożliwiający utworzenie Konta.

14. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.yappco.bio umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

16. Koszyk- element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem sklepu internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

• zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

• prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

• udostępnianie informacji w formie Newslettera.

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej między Klientem, a Sprzedawcą.

3. Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część sklepu internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

4. Sklep internetowy może korzystać z tzw. cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na www.yappco.bio. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze lub innym urządzeniu.

5. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera lub innego urządzenia, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania sklepu internetowego www.yappco.bio tak, aby możliwe było np. korzystanie z niego bez konieczności ponownego logowania się.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Sprzedającym reklamodawców oraz partnerów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

• Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z prowadzeniu Konta oraz Usługi Newsletter w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

• Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to:

• Komputer z dostępem do Internetu.

• Dostęp do poczty elektronicznej.

• Przeglądarka internetowa.

• Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny  z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania sklepu internetowego bez uprzedniego powiadomienia Usługobiorców; skasowania w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Usługodawcę, całej zawartości sklepu internetowego; usunięcia informacji lub zablokowania Usługobiorcy, jeżeli narusza on w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, bądź negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzi mu.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient lub Konsument składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient lub Konsument jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) lub walucie euro (EUR) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena ta natomiast nie zawiera kosztów dostawy i ewentualnie cła importowego do kraju gdzie ma być dostarczona przesyłka.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta lub Konsumenta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta lub Konsumenta Zamówienia.

5. W celu złożenia Zamówienia, Klient lub Konsument nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

6. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy www.yappco.bio – 24 godziny na dobę przez cały rok),

W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie, wpisać dane do faktury, jeśli jest ona wymagana i dane są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

e) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę

7. Koniecznym do zawarcia umowy sprzedaży jest wcześniejsze złożenie przez Konsumenta lub Klienta, Zamówienia za pośrednictwem udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, potwierdza jego realizację, co powoduje związanie Konsumenta lub Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera min. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia, oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, poinformowanie Konsumenta lub Klienta o możliwości odstąpieniu od umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta lub Konsumenta w./w. wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem lub Konsumentem, a Sprzedawcą z uwzględnieniem zapisów z rozdziału V, pkt 2 niniejszego Regulaminu. W razie wątpliwości przyjmuje się iż umowa została zawarta w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedawcę.

8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na żądanie Kosnumenta lub Klienta fakturą VAT, które to dokumenty księgowe będą dołączane do przesyłek. W celu otrzymania faktury VAT należy w trakcie składania Zamówienia podać poprawne dane identyfikacyjne niezbędne do jej wystawienia. Klient lub Konsument w przypadku nie zgłoszenia odrębnego żądania w trakcie składania Zamówienia, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej.

9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane następnego dnia roboczego.

10. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w rozdziale I.

11. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Produktów. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia obejmującego hurtową ilość Produktów. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe uznaje się jednorazowe zamówienie obejmujące powyżej 10 sztuk tego samego Produktu.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

• Płatność przy odbiorze za tzw. Pobraniem. Tego typu sposób płatności dostępny jest tylko wobec Zamówień, których łączna wartość nie przekracza 3.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

• Płatność za pośrednictwem serwisów płatności.

2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

5. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, za pomocą wspomnianych serwisów płatniczych, które  umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty płatniczej lub szybkiego przelewu z wybranych banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

7. W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

8. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, Krajów Unii Europejskiej. Po wcześniejszym ustaleniu warunków i ceny, możliwa jest dostawa do innych krajów.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1.  Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu i kraju dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

• czas kompletowania produktu wynosi do 2 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu kompletowania Produktu w sytuacjach szczególnych (np. Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta).

• dostawa produktu przez przewoźnika następuje w zależności od kraju w ciągu deklarowanego przez przewoźnika: 1 do 5 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt).

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

• Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z usługi Newsletter).

• Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@yappco.bio lub pisemnie na adres: Yappco Sp. z o.o. ul. Ignacego Mościckiego 1, 24–110 Puławy.

• Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej  w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

• Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

• Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@yappco.bio lub pisemnie na adres: Yappco Sp. z o.o. ul. Ignacego Mościckiego 1, 24–110 Puławy.

• W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

• Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta lub Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta lub Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

• W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji  w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,

• W związku z uwzględnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

• Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@yappco.bio.

• W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

• Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

• Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

• Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Rozdziale I Regulaminu.

3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem jest wyłączona.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. kodeksu cywilnego Konsumentowi lub Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, z tym zastrzeżeniem, że:

• w przypadku umowa sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin ten należy liczyć od otrzymania rzeczy przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną,

• w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmująca wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu jest liczony od otrzymania przez Konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części,

• w przypadku gdy umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas – rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez Konsumenta pierwszej rzeczy.

• w przypadku gdy mamy do czynienia ze świadczeniem usług – termin rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania tych terminów wystarczy wysłanie udostępnionego przez sklep internetowy oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, podpisanego przez Konsumenta lub osobę uprawnioną. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w Rozdziale I. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie.

3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu wybranego przez niego sposobu, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu  jednocześnie Konsumentem w wypadkach:

• świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w Regulaminie,

• świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

• w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

• świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XI. DANE OSOBOWE W SKLEPIE

1. Administratorem danych osobowych Klientów i Konsumentów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów lub Konsumentów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient lub Konsument wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów i Konsumentów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta lub Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta lub Konsumenta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta lub Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta lub Konsumenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient lub Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on poinformowany o zmianach za pośrednictwem podanego adresu email i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep Internetowy.

3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta lub Konsumenta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drogą mailową, bądź za pośrednictwem strony internetowej www.yappco.bio poprzez zasygnalizowanie zmian w treści Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Natomiast  właściwość sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, strony poddają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy, Sprzedawcy.

8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed tzw. Sądami Konsumenckimi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show, podając nasz adres: www.yappco.bio.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – załącznik nr 1 do Regulaminu

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Yappco Sp. z o.o.

ul. Ignacego Mościckiego 1, 24–110 Puławy.

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………..……………………………………

Imię i nazwisko Klienta lub Konsumenta: ………………………………..……………………………………………………

Adres Klienta: ………………………………..………………………………………………………..

Zamówienie numer: ………………………………..……………………………………………………

Data: …….…………………………..……………………………………………………………………..

Podpis Klienta: ………………………………..……………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.