REGULAMIN
§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w rozdaniu oraz zasady jego przebiegu w serwisie społecznościowym Facebook, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu „Międzynarodowy Dzień Urody” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Yappco z siedzibą w Puławach, ulica Ignacego Mościckiego 1/1, 24-110 Puławy o numerze NIP 9482604438,
 3. Konkurs jest przeprowadzony z wykorzystaniem profilu Yappco na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/Yappcosmetics/
 4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uczestnicy rywalizują w Rozdaniu indywidualnie.
 6. Poprzez zgłoszenie udziału w Rozdaniu każdy Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
 7. Rozdanie nie jest stworzone, administrowane ani sponsorowane przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 8. Rozdanie nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).
 9. Rozdanie odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 10. Regulamin Rozdania dostępny jest w na Facebook’u Yappco.
  Konkurs odbywa się w okresie: od dnia 09.09.2021 r. do 19.09.2021.
  § 3 Komisja konkursowa
 11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Rozdania, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”).
  § 4 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
 12. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne spełniające łącznie wszystkie poniższe przesłanki:
  a) zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) ukończyły 13 (trzynasty) rok życia,
  c) posiadają pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  d) zaakceptowały Regulamin.
 13. W Rozdaniu można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
 14. W Rozdaniu nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Rozdaniu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie, niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 15. Uczestnik Rozdaniu i tym samym autor zgłoszenia biorącego udział w Rozdaniu, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) – akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na udostępnianie utworu anonimowo.
 16. W Rozdaniu nie mogą brać udziału osoby, które wzięły udział w konkursie „Międzynarodowy Dzień Urody” organizowanym z wykorzystaniem profilu Yappco na serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/yappco.
 17. W Rozdaniu mogą brać udział tylko osoby, które polubią post z informacją o Konkursie przez klikniecie ikony rączki.
  § 5 Udział w Rozdaniu
 18. Prawo do udziału w Rozdaniu przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
 19. Uczestnikiem Rozdania (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  a) posiada konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością,
  b) wykona zadanie konkursowe, przy wykorzystaniu własnego Profilu.
 20. Zadanie konkursowe (dalej “Zadanie Konkursowe”) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jak dbacie o siebie i swoje samopoczucie jesienią?”, zamieszczone na profilu Yappco na Facebook w dniach 09.09 – 19.09.
 21. Spośród Uczestników Komisja Rozdaniowa wybierze 3 osoby (dalej „Zwycięzca/y”), które w ocenie Komisji zamieściły w komentarzach najbardziej interesujące/wyczerpujące odpowiedzi na pytania konkursowe.
 22. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez post na Facebooku Yappco. Osoby te są zobowiązane są dostarczenia Organizatorowi swojego adresu mailowego poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook. W terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia dostarczenia potwierdzenia wygranej na wskazany wyżej adres mailowy.
 23. Zwycięzcy zobowiązani są zwrócić się do Organizatora poprzez wiadomość bezpośrednią na jego konto na Facebooku. Zobowiązani są nadesłać następujące informacje niezbędne do dostarczenia nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych:
  a) swoje imię i nazwisko, adres,
  b) numer telefonu kontaktowego, w celu ustaleń szczegółów dotyczących dostarczenia Nagrody.
 24. W przypadku nie podania przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych niezbędnych do wysłania Nagrody w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
 25. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
  9.Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
  10.Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
  11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Rozdaniu Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  b) nie wykorzystują swojego własnego Profilu,
  c) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
  d) nadeślą Zadanie Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, agresywne, obraźliwe dla Organizatora,
  e) naruszają prawa osób trzecich, jak również gdy ich Zadania Rozdaniowe będą przedstawiać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
  f) podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń aplikacji konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie i uzyskaną w Konkursie liczbę głosów.
 26. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Rozdaniu Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e- mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Rozdaniu.
  § 6 Wyłonienie Zwycięzców
 27. W Rozdaniu przyznane zostaną łącznie 3 (trzech) nagród dla Zwycięzców wyłonionych przez Komisję.
 28. Komisja dokona wyboru 3 (trzy) Zwycięzców, którzy podali najciekawsze/najbardziej wyczerpujące odpowiedzi na pytania konkursowe.
 29. Wyłonienie laureatów Nagrody odbędzie się w następujący sposób:
  a) wybór 3 laureatów nagrody odbędzie się dnia 09.09.2021 r., spośród nadesłanych zgłoszeń do Konkursu od 09.09.2021 r. do 19.09.2021 r.
  § 7 Nagrody
 30. Nagrodę za najciekawsze odpowiedzi w Konkursie stanowi zestaw Kosmetyków Yappco w 3 osobnych zestawach. Zestawy będą przyznawane od najciekawszej odpowiedzi.
 31. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani świadczenie.
 32. Nagroda może być wydana wyłącznie Zwycięzcom Konkursu.
 33. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, osoba taka traci prawo do Nagrody.
 34. Organizator ma prawo wykorzystać zwycięskie Zadania Rozdaniowe, którym zostaną przyznane przez Komisję Konkursową Nagrody do celów marketingowych Organizatora.
 35. Nagrodami są trzy osobne zestawy kosmetyków:
  Żel pod prysznic hipoalergiczny + balsam do ciała głęboko nawilżający.
  Szampon do włosów normalnych + odżywka do włosów suchych i zniszczonych.
  Płyn do higieny intymnej + żel pod prysznic
 36. Zwycięzca konkursu może otrzymać tylko jeden osobny zestaw kosmetyków.
 37. Zwycięzca konkursu nie może sam wybrać rodzaju zestawu.
  § 8 Prawa autorskie do Zadania Konkursowego
 38. Przesłanie przez Uczestnika w ramach Rozdania Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik, który je wykorzystuje, posiada do jego treści autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym dla wzięcia udziału w Konkursie oraz że nie narusza ono praw osób trzecich, oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 39. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorom nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego będącego przedmiotem jego Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym w szczególności utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROMy, Blue-RayDisc, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, nośniki półprzewodnikowe),
  b) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych,
  c) przesyłanie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet;
  d) publiczne ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w szczególności w sieci Internet,
  e) umieszczanie za pomocą dowolnej techniki na opakowaniach towarów, w tym w towarzystwie innych zdjęć;
  f) reklamowanie w każdej formie, w tym za pośrednictwem prasy, telewizji oraz sieci Internet włączając w to ukazywanie w ramach reklam i innych materiałów promocyjnych umieszczanych we wskazanych powyżej środkach przekazu;
  g) zaadoptowanie jako elementu większej całości;
  h) publiczne prezentowanie, wyświetlenie, wystawienie w jakikolwiek sposób.
 40. Wraz z nabyciem licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Organizator nabywa prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Zadania Konkursowego, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 41. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich, w szczególności nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Zadania Konkursowego, jak również wykonywał innych uprawnień wynikających z jakichkolwiek przysługujących mu praw autorskich osobistych.
 42. Udzielenie licencji następuje bez prawa do wynagrodzenia na każdym z ww. pól eksploatacji.
 43. Udzielenie licencji jest skuteczne na terytorium wszystkich państw świata.
 44. Uczestnik, bez prawa do wynagrodzenia, udziela Organizatorowi nieodwołalnego zezwolenia na ingerencję w integralność Zadania Konkursowego, w tym w szczególności na wykorzystywanie części Zadania Konkursowego, łączenie jego/ich z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów. Takie zezwolenie skuteczne jest na terytorium wszystkich państw świata.
 45. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia licencji lub przeniesienia jakichkolwiek praw, nie przysługiwały one Uczestnikowi, w zakresie określonym w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik wstąpi w miejsce Organizatora albo, gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, weźmie udział w sprawie razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. Uczestnik zobowiązany jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, do udostępnienia Organizatorowi wszelkiej dostępnej dokumentacji.
  § 9 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
 46. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Rozdania, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ostatecznej daty zakończenia Konkursu. Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, z podaniem przyczyny reklamacji.
 47. Reklamacje należy kierować na adres mailowy Organizatora w Puławach w terminie do 7 dni od daty zakończenia Konkursu przez Organizatora.
 48. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 49. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.
  § 10 Przetwarzanie danych osobowych
 50. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Yappco z siedzibą w Puławach, ulica Ignacego Mościckiego 1/1 , 24-110. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, w celach związanych przedmiotowo z funkcjonowaniem Strony Konkursowej i przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 51. Administrator, o którym mowa w ust. 1 powyżej przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
  § 11 Postanowienia końcowe
  Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: https://www.facebook.com/Yappcosmetics/
 52. Przystępując do Rozdania Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 53. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Rozdaniu w przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Organizator zastrzega sobie także prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który w ocenie Organizatora naruszy dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 54. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w aplikacji konkursowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Rozdania.
 55. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 56. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 września 2021 r.